Garantums personvernspolicy

Garantum verner om dine særskilte rettigheter og personopplysninger. Denne personvernspolicyen beskriver hvordan vi samler inn, benytter, lagrer og deler personopplysninger. I Garantum-konsernet er det Garantum Wealth Management Norge AS, Garantum Fondkommission AB og/eller øvrige selskaper i konsernet som du har en forretningsrelasjon til som er ansvarlig for personopplysningene. Nærmere informasjon finnes på de respektive selskapers hjemmesider.

Vår personvernspolicy inneholder følgende deler:

Hvilke personopplysninger vi samler inn

Personopplysninger samles normalt inn direkte fra deg eller generes i forbindelse med av at du kjøper våre tjenester og produkter. Iblant kreves det ytterligere informasjon for å holde opplysningene aktuelle eller kontrollere at de opplysningene vi har er korrekte.

De personopplysninger vi samler inn kan deles inn i følgende kategorier:

 • Identifikasjonsopplysninger: personnummer og navn. Vi er pålagt å sørge for dokumentasjon av disse opplysningene, for eksempel ved BankID og/eller i form av kopi av ditt pass, ID eller førerkort.
 • Kontaktopplysninger: telefonnummer og adresser, inklusive postadresse – for utenlandske adresser også hjemmehørende land.
 • Økonomisk informasjon: finansiell situasjon, målsetning med investeringsvirksomheten, transaksjonshistorikk.
 • Ytterligere informasjon som kreves av lovverket: opplysninger om skattetilhørighet, opplysninger om erfaring og bakgrunn, og opplysninger til bekjemping av hvitvasking og terrorfinansiering.

Personopplysninger som vi kan komme til å samle inn direkte fra deg:

 • Vi samler inn opplysninger du gir direkte til oss. Som ny kunde krever loven at vi ber deg om personopplysninger så som navn, personnummer, e-postadresse og telefonnummer samt opplysninger om inntekt, formue og gjeld, blant annet for å kunne tilby deg det produkt eller tjeneste som vi anser som best egnet for deg.
 • Garantum samler også inn informasjon som du meddeler oss, for eksempel gjennom våre digitale kanaler. Videre er vi pålagt å spille inn alle telefonsamtaler med deg, blant annet for å verifisere ordrer og for dokumentasjon av investeringsrådgivning etc. Av sikkerhetsgrunner kan vi ha kameraer på våre kontorer.

Personopplysninger som vi kan komme til å samle inn fra tredjepart:

 • Offentlige kilder: Foretaksregisteret, Økokrim, sanksjonslister (hos internasjonale organisasjoner som EU), registre som føres av kredittopplysningsforetak og andre kommersielle informasjonsleverandører.
 • Fra andre foretak i Garantum-konsernet eller andre foretak som vi samarbeider med.

Hvordan vi kan komme til å benytte dine personopplysninger og med hvilken lovhjemmel

Vi benytter dine personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, kontraktsforpliktelser samt for å kunne tilby deg investeringsrådgivning og investeringsprodukter som etter vår oppfatning vil være best egnet.

Rådgiveravtale

Hovesformålet med vår innsamling, kontroll og bearbeidelse av dine personopplysninger er å kunne utføre, administrere og dokumentere de avtalemessige forpliktelser som vi er underlagt overfor deg som kunde. Eksempler på behandling av personopplysninger som følger av avtalemessige forpliktelser:

 • Behandling for etablering av verdipapirdepot
 • Løpende investeringsrådgivning
 • Fastsettelse av investorklassifikasjon og rettslig beskyttelse

Oppfylle krav og rettslige forpliktelser

I tillegg til å oppfylle avtalemessige forpliktelser behandler vi også personopplysninger for å tilfredsstille de krav vi er underlagt i gjeldende lover, forskrifter og øvrige offentlige pålegg. Eksempler på behandling som følge av rettslige forpliktelser:

 • Kjennskap til kunden: Tiltak for å forhindre, oppdage og utrede hvitvasking, terrorfinansiering og bedrageri
 • Bokføringsloven: Rapportering till skatteetaten, påtalemyndigheter, kemner og tilsynsmyndigheter
 • Håndtering av risiko med hensyn til eksempelvis kapitaldekning og forsikringer
 • Øvrige forpliktelser vedrørende produkter og tjenester som omfattes særskilt av lov, for eksempel verdipapirer, fond og forsikring

Markedsføring, produkt- og kundeanalyse (berettiget interesse)

Personopplysninger behandles også i forbindelse med markedsføring og produkt- og kundeanalyser. Formålet med denne behandlingen er dels markedsføring og dels prosess-, forretnings- og systemutvikling, inklusiv testing. Vi gjør dette for å forbedre vårt produkttilbud og optimalisere vårt

Samtykke

Avslutningsvis kan det forekomme at vi ber om ditt samtykke til å behandle personopplysninger til andre formål. Det kan for eksempel være ved behandling av en særskilt kategori av personopplysninger. Samtykket vil inneholde informasjon om den særskilte behandlingen. Hvis du har gitt samtykke til slik behandling av dine personopplysninger kan du til enhver tid tilbakekalle samtykket.

Hvem vi kan gi ut dine personopplysninger til

Vi kan dele dine personopplysninger med andre, som for eksempel myndigheter, foretak i Garantum-konsernet, leverandører og forretningspartnere. Før vi deler slike opplysninger sørger vi alltid for at vi følger de taushetsbestemmelser som gelder for finanssektoren.

Når vi utfører tjenester og oppfyller avtaler må vi iblant utlevere opplysninger om deg. Har du for eksempel bedt oss foreta en overførsel av penger eller verdipapirer, må vi utlevere visse opplysninger for å kunne få utført overførselen.

Tredjepart og foretak i Garantum- konsernet

Når vi utfører våre tjenester, som for eksempel en betaling, utleverer vi opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg og utføre oppdraget eller oppfylle avtalen sammen med de foretak vi samarbeider med. Det kan for eksempel dreie seg om utlevering ved anvendelse av sikre identifikasjonsløsninger i det aktuelle landet og ved utbytte av informasjon mellom finansielle motparter som banker, betalingsmottakere og clearinginstitutter.

Vi utleverer også personopplysninger til myndigheter i den utstrekning vi har plikt å gjøre det. Dette gjelder for eksempel til skattemyndigheter og tilsynsmyndigheter i de aktuelle land.

Dessuten utleverer vi opplysninger internt i Garantum-konsernet eller til andre foretak som vi samarbeider med, med ditt samtykke eller om det er tillatt ifølge gjeldende lov eller annen forskrift. For å kunne tilby våre tjenester kan vi også utlevere personopplysninger til for eksempel forsikringsforetak.
Vi har inngått avtale med utvalgte leverandører, og disse avtalene kan innbefatte bestemmelser om behandling av personopplysning for vår regning. Leverandørene finnes for eksempel innen utvikling, vedlikehold, drift og support av IT-systemer.

Overførsel av personopplysninger till tredje land

I visse spesielle tilfeller kan vi til og med overføre personopplysninger til organisasjoner i såkalte tredje land (lander utenfor EØS-området). Slike overførsler kan gjøres såfremt noen av følgende vilkår oppfylles:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det finnes et adekvat beskyttelsesnivå i det aktuelle landet, eller at det har blitt iverksatt andre egnede sikkerhetstiltak.
 • Det dreier seg om et unntak i en særskilt situasjon, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg eller hvis du gir ditt samtykke til den spesifikke overførselen.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Å ta vare på dine personopplysninger på en trygg og sikker måte er en sentral del i hvordan vi opererer. Vi har truffet egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte de opplysninger mot tap, misbruk, urettmessig adkomst, manipulasjon, endring og ødeleggelse.

Dine rettigheter til beskyttelse

Som registrert person har du rettigheter knyttet til de personopplysninger vi har om deg. Du har følgende rettigheter:

Kreve innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til å få tilgang til de personopplysninger som vi har om deg. I mange tilfeller finnes disse opplysninger allerede i de onlinetjenester vi tilbyr deg. Din rett til tilgang kan imidlertid begrenses av lovverk, beskyttelse av annen persons privatliv samt hensyn til beskyttelse av Garantum-konsernets forretningskonsept og –rutiner, interne vurderinger og underlag i Garantum-konsernet.
Kreve å få rettet feilaktige eller ufullstendige personopplysninger
Hvis personopplysningene er feilaktige eller ufullstendige har du rett til å kreve rettelse av opplysningene, med de begrensninger som stipuleres i lov eller annen forskrift.

Kreve sletting

Du har rett til å kreve at dine personopplysninger slettes dersom:

 • Du tilbakekaller ditt samtykke til behandling og det ikke finnes noen annen rettslig grunn for oppbevaringen
 • Du har innsigelser mot behandlingen og det ikke finnes noen berettiget grunn for fortsatt oppbevaring
 • Du har innvendinger mot behandling for direkte markedsføring
 • Behandlingen er ulovlig eller
 • Behandlingen av personopplysninger gjelder en mindreårig og opplysningene har fremkommet i forbindelse med at vedkommende har handlet på nettet.

Som følge av regelverket for finanssektoren er vi i mange tilfeller forpliktet til å beholde personopplysninger om deg i den tiden du var kunde hos oss i en viss periode etter at kundeforholdet ble avsluttet grunnet dokumentasjon og eventuelle rettslige tvister.

Begrensning av behandling av personopplysninger

Hvis du du er uenig i riktigheten i de opplysningene som vi har registrert om deg eller lovligheten for behandling av opplysningene, eller om du har benyttet deg av din rett till innvendinger mot behandlingen av opplysningene, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av disse opplysninger til kun lagring. Behandlingen begrenses da til kun å omfatte lagring inntil rettelsen av opplysningene har blitt foretatt, eller til det er mulig å fastslå at vår berettigete interesse er mer tungtveiende enn dine interesser.
Hvis du ikke har rett til at de opplysninger vi har registrert om deg skal slettes, kan du i stedet kreve at behandlingen av disse opplysningene kun begrenses til lagring. Hvis behandlingen av de opplysninger vi har registrert om deg utelukkende kreves av rettslige grunner, kan du også kreve at all annen behandling av disse opplysninger begrenses til lagring. Vi kan behandle dine opplysninger til andre formål der det er nødvendig for å imøtekomme et rettslig krav eller hvis du har gitt oss ditt samtykke.

Innvending mot behandling ut ifra Garantums berettigede interesse

Du kan til enhver tid ha innvendinger mot at behandlingen av personopplysninger om deg benyttes til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

Du har rett til å få ut personopplysninger som du har gitt oss, i et maskinlesbart format. Dette gjelder kun personopplysninger som behandles automatisert med samtykke eller for å oppfylle avtale. Hvis det er sikkert og teknisk mulig kan vi også overføre personopplysningene till en annen personvernsansvarlig.

Din anmodning om å utøve ovennevnte rettigheter vurderes fra tilfelle til tilfelle ut ifra rådende omstendigheter. Vær oppmerksom på at vi også kan beholde og benytte dine opplysninger hvis det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser, hevde et rettslig krav eller oppfylle en avtale.

Cookies

Vi samler inn, behandler og analyserer opplysninger om din anvendelse av våre nettsider. Trafikkdata er opplysninger som er koblet til besøkende på hjemmesiden og opplysningene som håndteres i kommunikasjonsfelt for å sende, distribuere eller gjøre meddelelser tilgjengelige.
Vi benytter cookies og lignende teknikker for å levere produkter og tjenester til deg, tilby et sikkert online-miljø, håndtere vår markedsføring og gi deg en bedre online-opplevelse, følge opp nettstedets ytelse samt å gjøre innholdet på våre nettsider mer relevant for deg. Informasjonen benyttes ikke for å identifisere individuelle besøkende, foruten når det gjelder kunder som logger seg inn på Garantums internettportal.
Du kan angi i nettleserinnstillingene om du vil tillate cookies eller ikke. Hvis du velger å ikke tillate cookies kan du likevel benytte våre nettsider og en del tjenester, men tilgangen til visse funksjoner og deler av våre nettsider og tjenester kan være kraftig begrenset.

Hvor lenge vi behandler dine personopplysninger

Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er påkrevet for de formål de ble innsamlet og behandles for eller så lenge som er påkrevet ifølge lover og andre bestemmelser.
Dette innebærer at vi lagrer dine opplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle en avtale og så lenge det kreves iht gjeldende minumskrav på lagringstider i lover og andre bestemmelser. I de tilfeller hvor vi beholder dine opplysninger til andre formål enn for å kunne etterleve en avtale, for eksempel for krav som gjelder bekjempning av hvitvasking, bokføring og kapitaldekningskrav, beholder vi kun opplysningene hvis det er nødvendig og/eller kreves for det gjeldende formålet i tråd med hva som fremgår av respektive lover eller andre bestemmelser.
Krav til lagringstider er ulik i Garantum-konsernet avhenging av nasjonalt lovverk.

Noen eksempler på situasjoner som krever datalagring:

Forhindre, oppdage og utrede hvitvasking, terrorfinansiering og bedrageri: minst fem år efter avslutet kundeforhold eller gjennomført enkelttransasjoion
Revisjonslovgivning: opp til ti år
Spesielle bestemmelser forverdipapirtjenester og -produkter  og forsikringer: opp til sju år
Opplysninger knyttet til oppfyllelsen av en avtale : opp til tio år etter avsluttet kundrelasjon med formål å tjene som bevismateriale ved eventuelle krav (mottak av ordre)

Ovennevnte er kun ment som eksempler. Minimumskrav for lagringstid kan være ulik fra land til land.

Hvor forandringer gjøres i Garantums policy for personvern og cookies
Vi forsøker hele tiden å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsider, og derfor kan innholdet i denne personvernspolicy endres over tid. Vi kommer ikke til å innskrenke dine rettigheter i denne personvernpolicy eller gjeldende datavernlover i de land hvor vi har virksomhet. Hvis endringene er vesentlige meddeler vi dette tydelig når vi er forpliktet til å gjøre det i følge av gjeldende lov. Les gjerne personvernspolicyen fra tid til annen for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.

Denne personvernspolicy ble senest oppdater 01.05.2018.

Kontakt oss
Garantum Wealth Management Norge AS følger norsk personvernlov og er personvernansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet ovenfor. Hvis du har spørsmål eller synspunkter vedrørende vår personvernpolicy er du velkommen til å ta kontakt med Garantums dataskyddsombud: Peter Hammarsten:  +46 8-522 550 00

Kontaktinformasjon for Garantum

Garantum Fondkommission AB
Besøksadresse: Smålandsgatan 16
Box 7364, 103 90 Stockholm
E-post: GDPR@garantum.se

Kontaktinformasjon tilsynsmyndighet

Integritetsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.