Sett bort pengene dine til noen som er forsiktige.

Er du intressert i finansielle plasseringer, men ser gjerne at noen andre tar seg av kapitalen for din egen eller andres vegne? Som kunde hos vår kapitalforvaltning kan vi hjelpe til med diskresjonær forvaltning. Da er Garantum ansvarlig for at kapitalen forvaltes på best mulig måte i forhold til den avtalen som gjøres med tanke på risikoprofil, plasseringshorisont og avkastningsmål. Det innebærer at vi løpende følger opp porteføljen og gjør omplasseringer når vi mener det er hensiktsmessig. Vår förvaltningsidé er å få mer kapital i vekst og mindre i risiko. Det gjør vi gjennom å bygge investeringsporteføljer med strukturerte plasseringer, istedenfor med tradisjonelle finansielle instrumenter.

AAA. Våre tre grunnstener.

Forvaltning med strukturerte plasseringer gjør det mulig å planlegge for framtiden på en helt annen måte enn ved tradisjonell forvaltning. Garantum tar utgangspunkt i tre grunnstener i vår forvaltning.


A1

      Absolutt likviditetsplanlegging
Gjenonm å velge ulike løpetider på investeringene kan porteføljen tilpasses fremtiige behov. Kapitalbeskyttelsen i de fleste plasseringene gjør at det verste utfallet i absolutte tall alltid er kjent, uansett hvordan markedet utvikles. Du har kontroll på fremtidige kontantstrømmer.

A2

      Aktivitet
Å jobbe med kapitalen er avgjørende for en fremgangsrik forvaltning. Garantum overvåker kontinuerlig markedet og din portefølje, og foretar de tiltak vi anser som fornuftige utifra det mandatet som vi har blitt enige om. Det kan handle om å ta gevinster etter en stund med oppgang (gevinstsikring), eller gjøre et førtidig salg for å kunne følge med i en positiv rekyl etter en tid med nedgang (restrukturering).

A3

      Allokering
Strukturerte plasseringer kan gjøres mot et stort antall aktivaklasser og underliggende markeder, og er et effektivt verktøy for å diversifisere din portfefølje. Plasseringene kan erstatte for eksempel aksjer, fond, råvarer og rentepapirer, slik at du mottar lik eller høyere avkastning, men til betydelig lavere risiko.

 

Kontakt oss eller din rådgiver dersom du vil ha mer informasjon om forvaltning uten unødvendig risiko.

Kontakt oss >

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.