Risikoindikator for strukturerte plasseringer

Risikoindikatoren som illustrerer risiko for våre plasseringer følger siden 04.09.2015 prinsipper som medlemsselskapene i SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige) har blitt enige om. Risikoklassifiseringen bygger på en kvantitativ metode som baseres på simulerte utfall og tar hensyn til plasseringens løpetid og underliggende eksponeringen i større grad enn tidligere metoder.

Den strukturerte plasseringen graderes ut ifra en skala på syv der 1 er lavest risiko og 7 er høyest risiko. Risikoindikatoren viser tre ulike utfall av risiko i en plassering. De tre risikotypene beskrives nedenfor.

  • Risikonivå normalutfall
  • Risikonivå ekstremutfall
  • Emittentrisiko / Kredittrisiko


Risikonivå normalutfall
viser den forventede risikoen i plasseringen om den holdes til forfallsdagen. Metoden slår sammen sannsynligheten for og størrelsen av et eventuelt tap i en og samme metode. Den forventede risikoen oversettes så til en skala mellom 1 og 7 der 7 er den høyeste risikoen. Risikonivå 1 innebærer ikke at plasseringen er risikofri. Plasseringens risikoklassifisering fastsettes ved emisjonstidspunktet og kan forandres under plasseringens løpetid avhengig av utviklingen på underliggende eksponering, f.eks. aksjer, som plasseringens utbetaling er basert på. Risikonivå normalutfall er det vanlige risikomålet som brukes i rådgivningsdokumentasjon.

Ved beregning av risikonivå for normalutfall erstattes alle simulerte positive avkastninger med null, deretter beregnes gjennomsnittsavkastningen. Metoden viser altså nedsiderisikoen i plasseringen. Gjennom en kvantitativ metode klassifiseres plasseringen inn i skalaen fra 1-7.

Risikonivå ekstremutfall viser risikoen ved ekstreme utfall for plasseringen forutsatt at den holdes til forfallsdagen. Indikatoren bygger på en ekstremutfallsberegning som viser det høyeste beregnende tapet ved et ekstremt tilfelle som ikke overskrides i 99 av 100 tilfeller. Denne metoden viser hvor robust plasseringen er ved ekstreme utfall. Gjennom en kvantitativ metode klassifiseres plasseringen i en skala fra 1-7 der 1 representerer den laveste risikoen og 7 den høyeste risikoen.

Ved en beregning av risikonivå for ekstreme utfall beregnes verdien ved den 99ende presentilen i en VaR 99 % beregning. Gjennom en kvantitativ metode klassifiseres plasseringen inn i skalaen fra 1-7.

Emittentrisiko / Kredittrisiko viser risikoen for at motparten ikke kan fullføre sine forpliktelser mot investor. Med forpliktelser menes tilbakebetaling på utbetalingsdager i henhold til plasseringsvilkårene. Om emittenten skulle bli insolvent risikerer investor å tape hele eller store deler av sin investering uavhengig av hvordan den underliggende eksponeringen har utviklet seg. En måte å bedømme kredittverdigheten hos emittenten er å se på kredittratingen i henhold til Standard & Poor´s (AAA representerer den høyeste mulige kredittratingen mens D er den laveste, skalaen har 12 nivåer). Moody´s (Aaa representerer høyeste mulige kredittratingen mens C er den laveste, skalaen har 9 nivåer). Mer informasjon finnes på www.garantum.no.

 

Risikometoden «Risikonivå normalutfall» og «Risikonivå ekstremutfall» er vedtatte og beregnede i henhold til prinsipper som medlemsselskapene i SPIS har blitt enige om. For mer informasjon, se Strukturerte Plasseringer i Sverige (SPIS) sin hjemmeside www.strukturerade.se.      

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.