Risikoindikator - FAQ

Hvordan kan noen autocalls få nivå 7 i risikoskalaen, når warranter også får 7?
Risikonivå 7 fanger opp plasseringer med stor variasjon i volatilitet. En autocall med 25,3% i beregnet volatilitet får altså samme risikonivå som er warrant med en beregnet volatilitet 105%. Dette innebærer at to plasseringer med risikonivå 7 kan ha stor forskjell i risiko.

Hvorfor finnes ”risikonivå ekstremutfall” og hva betyr det?
Risikonivå ekstremutfall viser risikoen i plasseringen ved et ekstremt utfall for plasseringens underliggende aktiva. Målingen viser således hvor følsom plasseringen er ved store negative kursbevegelser. Risikonivået er basert på en ekstremutfallsberegning som beskriver det høyeste beregnede tapet som ikke overskrides i 99 av 100 tilfeller.   

Risikonivå ekstremutfall er et supplement til risikonivå normalutfall og har som mål og ytterligere beskrive risikoen i plasseringen.

Hvordan måles nivået for kredittrisiko som tas mot den part som emitterer plasseringen?
Emittentrisiko / Kredittrisiko viser risikoen for at motparten ikke kan fullføre sine forpliktelser mot investor. Med forpliktelser menes tilbakebetaling på forfallsdagen i henhold til plasseringsvilkårene. Om emittenten skulle bli insolvent risikerer investor å tape hele eller store deler av sin investering uavhengig av hvordan den underliggende eksponeringen har utviklet seg. En måte å vurdere kredittverdigheten til emittenten er å se på kredittratingen av Standard & Poor´s (AAA representerer den høyeste mulige ratingen mens D er den laveste, skalaen har 12 grader) og Moody´s (Aaa representerer den høyeste mulige ratingen mens C er den laveste, skalaen har 9 grader). Se figur nedenfor.

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.