GARANTUMS BÆREKRAFTSPOLICY

1. Innledning

Garantums-gruppens syn er at ansvarlig handling er både viktig og nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling. Garantum-gruppen har i sin rolle mulighet til å påvirke hvordan privatpersoners kapital allokeres og hvilke bransjer og bedrifter som kan skaffe finansiering/kapital til sin virksomhet. Innenfor Garantum-gruppen ytes det både kapital og fondsforvaltning, som innebærer at kapital investeres både direkte og indirekte i ulike finansielle instrumenter, som aksjer, rentebærende verdipapirer og andre typer aktiva. Innen gruppen ytes også investeringsrådgivning og forsikringsmegling.
Garantum-gruppen og dens ansatte streber etter å kombinere arbeidet med bærekraft med det langsiktige målet om å skape størst mulig verdi i forvaltningen av kapitalen.

2 Omfang

Denne policyen dekker Garantum Invest AB, Garantum Fondkommission AB, Aktie-ansvar AB, PB Wealth Management AB, Global Invest Finansförmedling AB, Garantum Wealth Management Norge AS, Garantum Partner AB og Aktiv Finans Rådgivning AB (samlet referert til som ("Garantum-gruppen"). Det er styrets ansvar for alle selskaper i gruppen å vedta og anvende relevante deler av denne policyen.

Selskapene innenfor Garantum-gruppen har rett til selvstendig å fatte vedtak i spørsmål om stemmegivning, deltakelse i valgkomiteer og lignende eierskapsarbeid i porteføljeselskaper. Beslutningene må imidlertid være forenlige med denne policyen og Garantum-gruppens verdigrunnlag og posisjoner.

3 Garantums prinsipper for bærekraft

Garantum mener at bærekraftspørsmål er viktige. Derfor ønsker Garantum kun å samarbeide med selskaper som lever opp til visse prinsipper når det gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Prinsippene er basert på Garantums kjerneverdier og tas med i alle forretningsbeslutninger som Garantum tar. Videre krever Garantum at utstedere og agenter lever opp til prinsippene for at et forretningsforhold skal innledes.

Prinsippene er som følger:

•    Ha en god bedriftskultur
•    Forplikte seg til å overholde menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter
•    Forplikte seg til å jobbe for likestilling og likeverd
•    Forplikte seg til å jobbe for et bedre miljø
•    Motvirke bestikkelser og korrupsjon

4 Målsetning

Garantum-gruppens ambisjon er å fremme EUs arbeid med å oppnå forpliktelsene som følger av Parisavtalen. Dette må gjøres ved at selskapene innenfor Garantum-gruppen reduserer bærekraftsrisiko i sine investeringer, samt tar hensyn til dem i investeringsrådgivningen. Videre skal selskapene innenfor Garantum-gruppen fremme selskaper og prosjekter som verdsetter bærekraftspørsmål og arbeide for klimapositive endringer. Garantum-gruppens mål er å utføre effektivt og vellykket arbeid innen bærekraft

5 Plasseringsstrategi, ESG-risiko og ESG-faktorer

5.1    Plasseringsstrategi
Selskapene innenfor Garantum-gruppen står fritt til å bestemme det enkelte selskaps investeringsstrategi. Felles for selskapene innenfor Garantum-gruppen er at alle må vurdere følgende:
•    Fremme selskaper som velger bort eierandeler i selskaper som skader miljø og klima alvorlig.
•    Unngå selskaper hvor det har vært korrupsjon og økonomisk kriminalitet.
•    Fremme selskaper som velger bort eierandeler i selskaper som bryter menneskerettighetene

5.2    ESG-risiko
Alle selskaper innenfor Garantum-gruppen plikter å ta hensyn til ESG-risiko i sin formuesforvaltning og investeringsrådgivning, og rapportere vurderingen av sannsynlig innvirkning av bærekraftsrisiko på avkastningen. Det er selskapene innenfor Garantum-gruppens ansvar å ha en due diligence-prosess vedrørende integrering av bærekraftsrisikoer, og å publisere denne på nettsiden.

5.3    ESG-faktorer
Det er et ansvar for alle selskaper innenfor Garantum-gruppen å ta hensyn til, der det er aktuelt, negative konsekvenser på bærekraftsfaktorer i kapitalforvaltning og investeringsrådgivning.

6 Investeringsrådgivning og forsikringsmegling

Investeringsrådgivere og forsikringsmeglere må integrere bærekraftsrisiko i sin investeringsrådgivning og forsikringsmegling, samt vurdere negative konsekvenser på bærekraftsfaktorer. Alle selskaper i Garantum-gruppen har et ansvar å publisere informasjon om hvordan bærekraftsrisikoer integreres, og der det er aktuelt også hvordan negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer tas i betraktning, på deres nettsider. Videre skal investeringsrådgivere og forsikringsformidlere ta hensyn til kundens bærekraftpreferanser ved rådgivning basert på interne rutiner.

Investeringsrådgivere og forsikringsformidlere må i tillegg:

•    Hold seg oppdatert og informert om utviklingen innen bærekraftsområdet.
•    Informere kundene om integrering av bærekraftsrisikoer og hvordan miljømessige, sosiale og eierstyringsrelaterte aspekter tas i betraktning, og sikre at informasjonen deles på en på en slik måte at kunden kan ta en informert beslutning.
•    Gi gjennomsiktig og nøyaktig informasjon om våre produkter og tjenester.

7 Fondstorget

Garantum-gruppen velger nøye og omsorgsfullt ut midler til sitt Fondstorg. Selskaper i Garantum-gruppen har selvstendig rett til å bestemme over valg til fondsmarkedet. Prosessen skal følge virksomhetenes interne produktgodkjenningsprosess

8 Arbeidet med bærekraft i Garantum-gruppen

8.1    Innkjøp
Ansatte i Garantum-konsernet må ta hensyn til miljømessige, sosiale og eierstyringsaspekter ved innkjøp. Mer informasjon om bærekraftsarbeidet med tanke på innkjøp finnes i en egen rutine.

8.2    Tjenestereiser
Ansatte i Garantum-gruppen skal primært velge tog som reisealternativ. Ytterligere informasjon om forretningsreiser finnes i Garantums reisepolicy.

9 Ansvar

Styret er ansvarlig for å vedta og fastsette politikken. Politikken fastsettes og godkjennes årlig, selv om det ikke er endringer.
Daglig Leder eller den som er utpekt av Daglig Leder er ansvarlig for å oppdatere denne policyen årlig.
Bærekraftsansvarlig er ansvarlig for innholdet i denne policyen og har det overordnede ansvaret for at policyen blir implantert og etterlevd.

Bærekraftsgruppen bistår administrerende direktør og bærekraftsansvarlig med å implementere og sikre etterlevelse av denne policyen.

Ledere er ansvarlige for å handle ut fra denne policyen og bærekraftspolicyen som den enkelte bedrift de er ansatt i i Garantum-gruppen har vedtatt.

Investeringsrådgivere/forsikringsmeglere er ansvarlige for å handle på grunnlag av denne policyen i sin investeringsrådgivning/forsikringsmegling.

 

Cookies på nettsiden vår

Noen av våre informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere skikkelig. Andre informasjonskapsler er ikke obligatoriske og brukes for eksempel til analyse og markedsføring. Les mer her  om hvordan cookies fungerer.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere tilfredsstillende og som er grunnleggende for at din opplevelse med oss ​​skal bli så god som mulig. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere disse informasjonskapslene, men deler av nettsiden vår slutter da å fungere.

Cookies för statistiska ändamål

Statistikk er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettsiden vår og din opplevelse når du besøker oss. Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes og hjelper oss å forbedre hvordan det fungerer. Vi får blant annet verdifull informasjon om hvordan besøkende beveger seg på nettsiden og hvilke sider som er mest eller minst besøkt. Uten disse informasjonskapslene får vi et dårligere grunnlag for å kunne utvikle våre tjenester, men nettsidens funksjonalitet påvirkes ikke.

Cookies för marknadsföringssyften

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne tilby tjenester fra eksterne parter, som funksjoner i sosiale medier. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å vise tilpassede tilbud og reklame når du surfer på andre nettsteder.