Investorbeskyttelse

Investorbeskyttelse gjelder når en institusjon har gått konkurs og det viser seg at du som kunde ikke kan få ut dine verdipapirer eller penger. Beskyttelsen omfatter verdipapirer som håndteres på kundens vegne i forbindelse med at en investeringstjeneste utføres (eksempelvis kjøp, salg og deponering av verdipapirer). Med verdipapirer menes blant annet aksjer, obligasjoner og ulike typer av derivater. Retten til å få erstatning gjelder også for midler som institusjonen har tatt imot fra kunder i forbindelse med utførelsen av investeringstjenesten. Som kunde kan du få erstatning opp til 250 000 svenske kronor per kunde og institusjon. Skulle depotkontoen eies av flere personer regnes personene hver for seg og beskyttelsen omfatter også juridiske personer.

Garantum har en forpliktelse til å skille dine verdipapirer, og øvrige kunders beholdning, fra våre egne eiendeler. Det skjer ved at de verdipapirer som du oppbevarer i din depotkonto er registrerte på en forvaltarkonto hos Euroclear Sweden i Garantums navn. Beholdninger i fond er forvalterregistrerte direkte hos respektive fondsselskap. Med dette skillet kan ikke din beholdning forveksles  med Garantums eiendeler og i praksis innebærer det at dersom Garantum går konkurs så påvirkes ikke din verdipapirbeholdning av konkursen.
    Sparer du i kapitalforsikring, privatpensjon, tjenestepensjon og IPS så omfattes disse ikke av innskuddsgarantien eller investorbeskyttelsen. Forsikringstakere har dog prioritet ved konkurs (gjelder ikke IPS).

Les mer om investorbeskyttelsen i Sverige her:
www.insattningsgarantin.se

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.